Algemene voorwaarden

1 - Welkom

Welkom bij shop.nofam.org (de "Website"), wij danken u voor uw bezoek.

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 20-02-2020 van toepassing op het gebruik van de website shop.nofam.org, op alle diensten die Nofam aanbied en op alle overeenkomsten die Nofam aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Nofam raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een "Gebruiker") aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Nofam kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

2 - Bescherming van uw privacy

In onze Privacyverklaring wordt u geïnformeerd hoe er wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy behoeden wanneer u onze Website (shop.nofam.org) gebruikt.

3 - Minderjarigen

De diensten van Nofam zijn alleen toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toekenning hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een minderjarige de betreffende actie zelfstandig verricht.

4 - Wij geven geen garanties

Nofam kan u niet garanderen dat onze diensten continu zullen voldoen aan uw verwachtingen. Tevens kan Nofam niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat er altijd en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.

De informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

5 - Beperking aansprakelijkheid Nofam

Nofam sluit voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor schade die een Gebruiker ondervindt door:

1. Gebruik van de diensten van Nofam;

2. Het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;

3. Niet correcte informatie op de Website;

4. Afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website;

5. Wijzigingen in de diensten/voorwaarden van Nofam of wijzigingen in of op de Website.

Indien Nofam om wat voor reden dan ook aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal:

1. De totale vergoeding die de Gebruiker aan Nofam heeft betaald gedurende de zes maanden voorafgaand aan de handeling, waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan

2. € 150, al naar gelang wat hoger is.

6 - Wijzigingen van de diensten en de Website

Nofam kan de Website of delen daarvan en diensten wijzigen/beëindigen. Nofam zal richten om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een aanvaardbare termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

7 - Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van Nofam kunt u indienen door middel van het contactformulier. Klachten dienen binnen gepaste tijd, nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft opgemerkt te worden ingediend, waarbij een termijn van twee maanden tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk beschreven te worden ingediend. Nofam zal ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een antwoord aan te leveren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een richtlijn geven van de termijn van beantwoording.

8 - Overige bepalingen

Nofam B.V. (“Nofam”) is gevestigd aan de J.G. Bastiaansstraat 19, 7425HL Deventer. Nofam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72173580.

Nofam kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan op elk moment wijzigen. Nofam richt zich erop om een dergelijke wijziging binnen aanzienlijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van ingevoerd binnen gepaste termijn, nadat deze zijn aangekondigd of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van Nofam gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien Nofam een besluit in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingt, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die wisselen van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze geschreven door Nofam zijn bevestigd. Indien een of meerdere besluiten van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Mededelingen aan Nofam (anders dan inzake inbreuk makende of op andere wijze onrechtmatige producten) kunnen worden gericht aan Nofam B.V., J.G. Bastiaansstraat 19, 7425HL Deventer. Mededelingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mailadres of per aangetekende post wanneer er een adres beschikbaar is. Mededelingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te ontvangen in 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.

Nofam is bevoegd om de rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van Nofam te delen aan een van haar groepsvennootschappen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de overeenkomst tussen Nofam B.V. en u en vervangen eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Nofam en de Gebruiksvoorwaarden worden bedaard door Nederlands recht. In het geval van een geschil verkregen uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Almelo bevoegd zijn, tenzij het geschil is voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. Eveneens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform. Indien de Gebruiker handelt als consument, dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand, nadat Nofam zich op de bevoegdheid van de rechtbank te Almelo beroept, voor het vastellen van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

9 - Ervaringen

Gebruikers kunnen worden gevraagd om een beoordeling te geven over een verkoper met wie zij contact hebben gehad. Een beoordeling bestaat uit een aantal sterren en een aanvullende tekst. De beoordeling is publiekelijk zichtbaar enkele dagen nadat deze is gegeven.

Nofam heeft geen zeggenschap op de vorm van de beoordelingen. Het kan gebeuren dat een beoordeling de gebruiker niet (geheel) correct weergeeft.

Een beoordeling:
a. moet naar echtheid worden ingevuld;
b. moet betrekking hebben op de betreffende verkoper;
c. moet betrekking hebben op het product;
d. mag niet worden gedaan met oogmerk de verkoper te schaden.

10 - Regels voor het plaatsen van producten

1. Nofam is een verkoopplatform

Nofam is een platform waar een verkoper producten kan plaatsen en een Gebruiker deze producten kan bekijken/kopen.

Nofam is geen partij bij de overeenkomst die tussen een verkoper en een Gebruiker tot stand komt. Verkoper en Gebruikers dienen onderlinge onmin zelf op te lossen.

2. Algemene regels voor het plaatsen van een product op de Website

2.1 Producten die door een verkoper op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen. Daarnaast gelden aanvullende regels voor bepaalde groepen producten.
Wij raadden u aan om altijd goed op te letten onder welke regels een product valt

2.2 Het opmaken van een productplaatsing:

a. In iedere productplaatsing mag maar één product worden aangeboden.

b. Informatie betreft een product dienen een omschrijving van het aangeboden product te bevatten.

c. Informatie over producten mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.

d. Het is ongeoorloofd om meerdere dezelfde producten op de Website online/ geplaats te hebben. Tevens is het niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere dezelfde producten te plaatsen.

e. Indien een product binnen 60 dagen na het plaatsen van de Website wordt verwijderd, is het niet toegestaan om het product opnieuw te plaatsen binnen de looptijd van de periode, tenzij daarvoor een gegronde reden bestaat (bijvoorbeeld het per ongeluk verwijderen van het product of wanneer de koop niet is doorgegaan).

f. Ieder product dient in de best bijpassende rubriek te worden geplaatst.

2.3 Product-inhoud die niet is toegestaan:

a. Informatie betreft het product mag niet misleidend of onjuist zijn. De informatie betreft het product dat ten verkoop wordt aangeboden dient juist te worden beschreven.

b. Het is ongeoorloofd om bepaalde wettelijke rechten, zoals het recht van de Gebruiker op een product dat of een dienst die voldoet aan de opgegeven specificaties, aan te bieden of te presenteren als een aanvullende dienst, bijvoorbeeld door daar een vergoeding voor te vragen of deze alleen tegen vergoeding te respecteren.

c. Een productplaatsing mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of/en bedreigende of aanstootgevende inhoud bevatten. De productplaatsing mag geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.

d. Het is ongeoorloofd een product te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.

e. Het is ongeoorloofd om foto’s bij een product te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product.

f. In gratis producten mogen enkel websites worden vermeld of links, indien is betaald daarvoor. Het is ongeoorloofd om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar productwebsites.

g. Het is ongeoorloofd om producten te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.

2.4 Illegale of onrechtmatige producten of diensten

Het is ongeoorloofd producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn, de handel van is verboden of waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is. Sommige producten kunnen onder omstandigheden wel verboden zijn, onder andere bij gebrek aan een vergunning.

Zowel verkoper als Gebruiker dienen zelf in acht te nemen bij het aanbieden van en reageren op producten en diensten. Verkopers en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het product of dienst te kennen. Bij twijfel raadt Nofam aan inlichtingen of advies in te winnen, zoals de website van de toezichthouder.

2.5 Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden

a. Het is ongeoorloofd om een product in een plaatsing op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat ongeoorloofd is om een product aan te bieden dat:

1. Inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij. Zonder toestemming van die andere partij;
2. Inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij. Zonder toestemming. Of
3. Inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij. Zonder toestemming

b. In de informatie van de plaatsing mag slechts de merknaam van het product worden gebruikt dat in de productplaatsing wordt aangeboden of gevraagd.

c. In de informatie van de productplaatsing mag alleen de handelsnaam worden gebruikt van de onderneming waarvan het product/dienst afkomstig is. Het noemen van handelsnamen behorende bij producten of diensten die niet in de productplaatsing worden aangeboden is ongeoorloofd.

d. Het product mag alleen in informatie van de productplaatsing met andere producten worden vergeleken en niet in de titel. De vergelijking mag op geen enkele wijze verwarring scheppen over de oorspronkelijke herkomst van het product. Bij de vergelijking mag geen merknaam behorende bij het andere vergelijkbare product worden genoemd

e. Het is ongeoorloofd een vrijwaring in de plaatsing van het product op te nemen met betrekking tot de echtheid van het product dat in de plaatsing van het product wordt aangeboden. Verkopers dienen zich ervan zeker te zijn dat de aangeboden producten echt zijn en verhandeld mogen worden, alvorens ze aan te bieden op Nofam.

3. Het plaatsen van een product

3.1. Mijn nofam

Een verkoper plaatst zijn product via de knop 'plaats product' op de Website. U dient in te loggen alvorens het product geplaatst wordt.

Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een gebruikersnaam te kiezen die een url/gedeelte van een url bevat.

Het is ongeoorloofd om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is ongeoorloofd om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van producten.

b. Nofam bewaart alle gegevens van iedere overeenkomst gedurende 14 dagen na verwijdering van het product. Daarna zullen de gegevens van de overeenkomst worden bewaart, zoals is beschreven in de privacyverklaring. Middel van het contactformulier is de verkoper in de gelegenheid binnen 14 dagen onder vermelding van het e-mailadres, waarmee het product is geplaatst en onder vermelding van het nummer deze gegevens opvragen.

3.2. Periode dat een product op de Website blijft staan

Producten waarvoor geen bijzondere regels staan blijven tenminste 60 dagen op de Website staan, mits aan de daarvoor geldende (betalings-)voorwaarden is voldaan en de verkoper het product niet zelf verwijdert.

4. Ontbindingsrecht

4.1 Op het plaatsen van een product kan in bepaalde gevallen het ontbindingsrecht zoals bedoeld in artikel 6:230o BW van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn

4.2 Het ontbindingsrecht is in elke situatie niet van toepassing op producten die op grond van het bepaalde in de Gebruiksvoorwaarden (waaronder op grond van Hoofdstuk I, artikel 6) (van de Website zijn verwijderd of zijn geplaatst door Gebruikers die zijn uitgesloten van de diensten van Nofam of waarvoor bepaalde beperkingen gelden.

4.3 Tenzij anders overeengestemd gaat u ermee akkoord dat een productplaatsing direct, tijdens de wettelijke ontbindingstermijn wordt geplaatst. Dit heeft gevolgen voor een eventueel van toepassing zijnde ontbindingsrecht. U verklaart dat u afstand doet van een eventueel van toepassing zijnde ontbindingsrecht, zodra Nofam de overeenkomst is nagekomen.

4.4 Indien het in artikel 4.1 bedoelde ontbindingsrecht van toepassing is op het door u geplaatste product gaat u ermee akkoord dat indien u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht, u aan Nofam een evenredige vergoeding verschuldigd bent voor de door Nofam geleverde diensten. In bepaalde gevallen zal deze evenredige vergoeding worden berekend op basis van het aantal dagen dat bij uw gebruik van uw ontbindingsrecht resteert van de overeengekomen periode.

4.5 Indien u gebruik maakt van het ontbindingsrecht zal Nofam de prijs van de dienst, verminderd met een evenredige vergoeding, binnen 14 dagen na uw ontbindingsverzoek aan u terugbetalen.

5. Regels voor het aanbieden van de prijs/betaalmethoden in het plaatsen van het product

5.1. Het is voor een verkoper ongeoorloofd om in het prijsveld van de productplaatsing alleen een deel van de prijs te vermelden. In het prijsveld dienen onvermijdbare kosten(posten) te zijn vermeld. Alle kosten die de Gebruiker noodzakelijkerwijs moet maken om het aangeboden product te kopen en te gebruiken of de aangeboden dienst af te nemen, waaronder maar niet beperkt tot verplichte afleverkosten, belastingen, overschrijfkosten en (rij)klaarmaakkosten, in de vermelde vraagprijs dienen te zijn inbegrepen.

5.2. Verkopers die als ondernemer de goederen aan particulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief btw te melden in een productplaatsing.

6. Melden van illegale of inbreukmakende producten aan Nofam

6.1. Meldingen van producten in strijd met de Gebruiksvoorwaarden

a. Het kan worden gebruikt door houders van intellectuele eigendomsrechten of gemachtigden en wettelijke instanties. Producten die op andere wijze in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden, zoals plaatsingen van producten waarin illegale producten worden aangeboden of die smadelijke inhoud hebben, kunnen worden gemeld via het contact formulier . Vermeld hier zo uitgebreid mogelijk om welke advertentie het gaat.

b. Indien er misbruik wordt gemaakt van het melden wordt dit gezien als optreden tegen de Gebruiksvoorwaarden en kan ertoe leiden dat wij de onder beschreven maatregelen ten aanzien van de betrokken melder treffen.

7 .2. Meldingen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten

a. Het van Nofam is ervoor dat er in het plaatsen van producten geen inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht, het merkrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van derden.

b. Rechthebbenden kunnen aanzegging maken van een product die inbreuk maakt op hun rechten en een verzoek indienen voor de verwijdering van dit product. Als het Formulier Melding van Inbreuk juist en volledig is ingevuld en door Nofam is ontvangen, zal het betreffende product worden verwijderd.

c. De informatie die in het Formulier Melding van Inbreuk wordt gevraagd heeft tot doel te verzekeren dat de partij die het product meldt, de rechthebbende zelf is of door de rechthebbende officieel is gemachtigd. Tevens moet die informatie ons in staat stellen het product die moet worden verwijderd te identificeren.

d. Zodra Nofam voor de eerste maal een volledig en juist ingevulde Formulier Melding van Inbreuk heeft ontvangen, kunnen latere meldingen eenvoudig via e-mail naar Nofam verstuurd worden.

8. Wij geven geen garanties

8.1. Verkopers en Gebruikers dienen zelf onderzoek te verrichten/zich te informeren, voordat er een product op de Website wordt geplaatst. Er wordt geen controle uitgevoerd op de inhoud van een productplaatsing, de veiligheid of de rechtmatigheid van de aangeboden producten of diensten, de correcte informatie van de aanbiedingen, de bevoegdheid van verkopers om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruikers om producten te kopen of de diensten af te nemen. Nofam geeft geen garantie.

8.2. Nofam kan niet garanderen dat de producten die door verkopers op de Website worden aangeboden voldoen aan uw perspectief.

9. Vrijwaring dienst producten en beperking aansprakelijkheid Nofam

9.1. Iedere Gebruiker behoudt Nofam voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;

1. Het aangaan van een overeenkomst op basis van een product:

2. Het gebruik van via de Website gekochte producten; en

3. Het (beweerdelijk) inbreuk makende en/of anderszins onjuiste karakter van de (inhoud van het) product.

10. Wijzigingen

10.1. Nofam kan (delen) van de website naar eigen inzicht wijzigen, zoals de verlengingsmogelijkheid of zoekopties. Nofam neemt zich voor om wijziging voortijds aan te kondigen.

11. De productplaatsing kan ook elders worden gepubliceerd

11.1. Nofam kan de productplaatsing en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een productplaatsing/gedeelte daarvan via andere distributiekanalen kan worden getoond, zoals op websites die deel uitmaken van de eBaygroep, websites van derden, in gedrukte media of op televisie.

11.2. Door het plaatsen van een product verstrek je Nofam automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de informatie/delen van de informatie daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of product doeleinden. Je zegt ermee dat je toestemming geeft om deze informatie te geven.

11.3. Nofam kan voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang geven tot een product om de mogelijk te geven deze producten/diensten te promoten op websites van derden, via e-mail en andere mogelijke kanalen. De promoties kunnen (deel) producten/diensten bevatten.

11.4. De lay-out van de productplaatsing kunnen zodoende gewijzigd worden dat de producten toegankelijk vanaf softwareapplicaties van derden.

11.5. De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een product. Nofam heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van de gelinkte websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van de website.

Download onze algemene voorwaarden
TOP